Skip to content

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bestellingen worden slechts opgenomen en offertes slechts gemaakt voor zover product, vervoermiddelen en verpakking voorhanden zijn. Desgevallend worden de producten gefactureerd tegen de reglementaire verkoopsprijs geldig op de dag van de levering. Elke afwijking van deze bepaling wordt slechts ten voorlopige titel toegestaan en brengt in geen geval schuldvernieuwing teweeg.
 2. De koper zal alle maatregelen nemen om de kwaliteit van het product niet te verminderen, hetzij door zijn eigen toedoen, dan wel door een derde. De koper zal toezien op de strikte naleving van de wetgeving, ook op fiscaal vlak, zowel voor zichzelf als voor elke persoon aan wie hij product zal leveren. In geval van niet-naleving van deze bepalingen, en aangezien in dit laatste geval de verkoper door de bevoegde autoriteiten kan worden aangesproken, houdt de verkoper zich het recht voor de levering op te schorten of het contract te ontbinden zonder vergoeding voor de koper, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. Dit artikel is niet van toepassing op leveringen aan consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
 3. De koper houdt zijn opslaginstallatie in goede staat en conform de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Hij zal alle maatregelen nemen om de levering goed te laten verlopen. Wanneer de koper zelf de te leveren hoeveelheid bepaald heeft, is de verkoper in geen geval aansprakelijk voor productoverloop.
 4. De verkoper heeft het recht de leveringen op te schorten of te beperken in geval van oorlog, oproer, staking, pandemie, invoer- of uitvoerbeperkingen, blokkade, ongevallen van alle aard, zelfs onderweg voorgekomen, gebrek aan verpakking of vervoermiddelen, tekort aan producten of grondstoffen, beperkingen van alle aard zowel voorgevallen in de landen van productie als in de landen van consumptie, geval van overmacht, toeval en elk feit dat de mogelijkheid van de verkoper beperkt om de producten aan te kopen, te vervoeren, in te voeren, te lossen of te verdelen. In geval van verhoging van salarissen, taksen, rechten, belastingen, vervoer- of verzekeringskosten, stijging van grondstofprijzen, of in geval van welkdanige oorzaak ook die de kostprijs zou kunnen verhogen, behoudt de verkoper zich het recht voor de in het contract aangeduide prijzen naar verhouding te verhogen. Ingeval van verstoring van de normale petroleummarkt door een beslissing van om het even welke overheid of door een onvoorziene gebeurtenis, zal de verkoper elke bijzondere voorwaarde die afwijkt van onderhavige algemene voorwaarden mogen schorsen. De koper heeft het recht om het contract zonder schadevergoeding te beëindigen indien de toepassing van deze bepaling langer duurt dan zes maanden, te rekenen vanaf het begin van de opschorting of toegepaste beperking. Indien de koper een exclusieve verplichting heeft jegens de verkoper, wordt de termijn van zes maanden teruggebracht tot drie maanden.
 5. De verkoper zal zich naar best vermogen inspannen om de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren. In geval van vertraging bij de levering en op voorwaarde dat de koper een schriftelijke herinnering verstuurd heeft en dat 48 uur nadat de verkoper hoger genoemde herinnering ontvangen heeft, de producten nog steeds niet geleverd werden en dat deze vertraging enkel en alleen aan de verkoper te wijten is, kan de koper per dag vertraging een forfaitaire schadevergoeding van 0,5% van het totale bedrag van de bestelling met een maximum van 15% van het totale bedrag van de bestelling, van de verkoper vorderen. De koper moet de aard en de kwaliteit van de producten controleren op het ogenblik van de levering. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen of bezwaren binnen de drie dagen na de levering, wordt de koper geacht de producten aanvaard te hebben.  Indien de aansprakelijkheid van de verkoper wordt ingeroepen, kan de koper onder geen beding aanspraak maken op een schadeloosstelling van indirecte schade, met name commerciële of financiële schade zoals een minwaarde, een kostenverhoging, een klantenverlies of een te verwachten winst, een ontregeling van de planning, handelingen of klachten van derden. Deze alinea is niet van toepassing op leveringen aan consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Andere aanvaarde betalingswijzen brengen in geen geval schuldvernieuwing teweeg. Alle facturen vervallen op de erop vermelde vervaldatum. Indien de factuur vervalt in een weekend of op een feestdag, dan is de factuur betaalbaar de eerste werkdag ervoor. In geval van betaling per domiciliëring geldt de factuur als pre-notificatie van debet die wordt uitgeoefend op de vervaldatum vermeld op de factuur. De pre-notificatietermijn wordt beperkt op minimum 5 dagen. Op iedere niet-betaalde vervallen factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd, vanaf de vervaldatum tot op het ogenblik van volledige betaling, waarbij iedere begonnen maand als volledig verschuldigd beschouwd wordt. Bovendien zal elke onbetaalde factuur, nadat een eerste schriftelijke aanmaning aan de koper werd gestuurd, automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 9%, met een minimum van 50 €, ter vergoeding van het nadeel berokkend aan de verkoper in het beheer en organisatie van zijn onderneming. Ingeval van niet gerechtvaardigd gebruik door de koper van zijn recht op terugbetaling voorzien door de artikelen VII.46 en VII.47 van het Wetboek van economisch recht, zal de verkoper het recht hebben op terugbetaling - bovenop de schadevergoeding en nalatigheidsintresten hierbovenvermeld - van alle kosten door hem gedragen die betrekking hebben op het niet gerechtvaardigd door de koper uitgeoefende recht op terugbetaling. De koper moet de correcte toepassing van de tariefbepalingen en eventuele overeengekomen kortingen verifiëren en dit voor elke betaling van de factuur. Iedere betwisting na betaling van de betrokken factuur zal buiten beschouwing blijven. Alle taksen of rechten, vastgesteld of vast te stellen door enige administratieve overheid, zijn ten laste van de koper. De aanvaarding of betaling van een factuur geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden van de verkoper, ook voor toekomstige leveringen.
 7. Bij niet-betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur of van een wissel op hun vervaldag, vervallen betalingstermijnen toegestaan voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debetrekening en van de aanvaarde niet-vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar. Dit aspect raakt immers het vertrouwen tussen partijen. Bovendien wordt daardoor aan de verkoper het recht verleend alle lopende contracten te ontbinden bij per post aangetekend schrijven voor de nog niet uitgevoerde leveringen .
 8. Het risico van de producten wordt aan de koper overgedragen bij levering, onverminderd art. 1138 al. 2 Burgerlijk Wetboek. Nochtans, en behoudens andersluidend beding, blijven de producten eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de gefactureerde prijs, de eventuele moratoire intresten en andere vergoedingen verschuldigd door de koper. Indien de producten doorverkocht worden aan een derde vóór volledige betaling door de koper, licht deze laatste de derde koper in over het eigendomsvoorbehoud van de verkoper en brengt hij de verkoper op de hoogte van de overdracht zodat deze zijn rechten kan vrijwaren en, desgevallend, ten aanzien van de derde een terugvordering kan uitoefenen op de verkoopprijs.
 9. De verkoper waarborgt dat de geleverde producten conform zijn met de bepalingen van de REACH-verordening (Verordening EG nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) zoals van kracht op de dag van de levering, voor de gebruikswijzen beschreven in de Veiligheidsinformatiebladen (SDS – Safety Data Sheets). Deze zijn beschikbaar op http://sdstotalms.total.com. De koper verbindt zich ertoe de bepalingen en voorzorgsmaatregelen uit de SDS na te leven en ze over te maken aan zijn personeelsleden alsook eventuele verdere afnemers. De verkoper zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook als gevolg van een gebrek aan informatie door de koper over de inhoud van de SDS, van het niet respecteren van deze inhoud door eender welke verdere afnemer of van een gebruik van de producten dat niet voorzien is in de SDS of dat afgeraden werd door de verkoper.  De overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten wordt uitsluitend bepaald door de specificaties van de verkoper. De geïdentificeerde gebruiken van de producten in de zin van de REACH-verordening vormen op zichzelf geen akkoord tussen partijen met betrekking tot de kwaliteit van de producten, noch met betrekking tot een bepaald gebruik ervan.
 10. De informatie die wordt verzameld in het kader van bestellingen en leveringen, maakt het voorwerp uit van een IT-verwerking die bestemd is voor het beheer, de facturatie en het aanbieden van eventuele bijkomende diensten. De ontvangers van de gegevens zijn TOTAL BELGIUM en de ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. De persoonsgegevens zijn voorbehouden voor het gebruik ervan door TOTAL BELGIUM en kunnen enkel worden doorgegeven aan ondernemingen van de groep TOTAL of dienstverleners die betrokken zijn bij de levering. Deze gegevens worden door TOTAL BELGIUM bewaard gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende 5 jaar na het verstrijken ervan. Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikken de Klant en, indien van toepassing, de betrokken natuurlijke personen, over een recht van toegang, wijziging en schrapping van persoonsgegevens bij TOTAL BELGIUM op volgend adres: Handelsstraat 93, 1040 Brussel. De Klant en, indien van toepassing, de betrokken natuurlijke personen kunnen zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben. De Klant verbindt zich ertoe de betrokken natuurlijke personen van deze bepalingen te informeren.
 11. Elke verkoop is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.In geval van een geschil met een consument in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, zal de verkoper enkel voor de hoven en rechtbanken van Brussel gedaagd kunnen worden. De consument zal, naar keuze van de verkoper, voor één van de rechters bepaald in artikel 624, 1e, 2e en 4e van het Gerechtelijk Wetboek gedaagd kunnen worden.
 

 

OPD-OTH-BE-JUR-F-LA 36

Datum:12/03/2021 F-LA 36 Rév. 10